Ekologia

Blog

Archive for the ‘Ekologia’ Category

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Nieracjonalna gospodarcza działalność człowieka w coraz większym stopniu niszczy siedlisko, a w tym głównie gleby dotychczas użytkowane rolniczo. Każdego roku tylko na terenie naszego kraju kilkanaście tysięcy hektarów uprawnych pól zajmowane jest pod budownictwo przemysłowe i pod budowę dróg. Niszczone są także duże obszary gleb uprawnych przez przemysł wydobywczy, zwłaszcza  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Gleby deluwialne występują najliczniej na terenach górskich i podgórskich, na obszarach lessowych i w terenie morenowym. Tworzą się one z materiału osadzonego przez wody, a przetransportowanego z wyższych części stoków w wyniku procesów erozyjnych. Przetransportowany i osadzony materiał glebowy, często w postaci stożków napływowych, stanowi utwór macierzysty dla kształtującej się  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Pod względem rolniczo – użytkowym gleby torfowe podzielić można na cztery grupy. Pierwsza grupa przydatności rolniczej to gleby torfowe z natury zasobne w azot i wapń, które przy odpowiednim nawożeniu potasem i fosforem oraz mikroelementami zapewniają uzyskiwanie wysokich plonów. Należą tu głębokie gleby torfowe wytworzone z torfów torfowisk niskich włóknistych,  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Sorpcja określa zdolność gleby do pochłaniania i zatrzymywania z zawiesin cząstek mineralnych i organicznych oraz mikroorganizmów, z roztworów — cząstek i jonów, a także gazów i pary wodnej. O właściwościach sorpcyjnych decyduje silnie rozdrobniona frakcja koloidowa, nazywana glebowym kompleksem sorpcyjnym. Dzięki właściwościom sorpcyjnym gleby składniki mineralne zwalniające się podczas wietrzenia  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Gleby zawierające mało dużych i średnich przestworów, a obfitujące w przestwory małe, odznaczają się bardzo powolną wymianą powietrza glebowego, czyli słabą przewiewnością. Tymczasem rośliny uprawne oraz mikroorganizmy glebowe wymagają do oddychania tlenu oraz odprowadzenia wytworzonego dwutlenku węgla. Największe nasilenie procesów oddychania ma miejsce w poziomie próchnicznym gleby. W związku z  [ Read More ]

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Woda wypełniająca w glebie przestwory większe od kapilarnych i przemieszczająca się pod wpływem sił ciężkości, czyli sił grawitacyjnych, nazywana jest wodą wolną lub wodą grawitacyjną. Może ona występować w glebie w dwu postaciach, jako woda infiltracyjna lub jako woda gruntowa. Woda infiltracyjna pojawia się w glebie po większych opadach atmosferycznych  [ Read More ]